Gaslighting?
15. februára 2024
Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí…
15. februára 2024

Online diskusia – 20 rokov členstva v EÚ: Čo urobila Európa pre mňa?

Na tieto otázky nám poskytli odpovede zástupkyne Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu p. M. Bogdánová a p. Z. Kunová v stredu 14. februára 2024. Vyzdvihli dôležitosť členstva našej krajiny v EÚ a s tým spojený aj program Erasmus+. Diskusia bola zameraná na jednotlivé horizontálne priority tohto programu, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou. Dúfame, že sme danou aktivitou prispeli našim študentom k rozšíreniu informácií o fungovaní EÚ.