„Domčeky“ sociálnych služieb
20. mája 2018
Byť nevidiacim neznamená nepočuť, necítiť, nedotýkať sa či nebyť
31. mája 2018

Budúce praktické sestry získajú skúsenosti v Čechách

Stredná zdravotnícka škola Lučenec má dlhoročné skúsenosti so zahraničnými stážami, najdlhšiu spoluprácu má so sociálno–zdravotníckymi školami v Dánsku. V tomto školskom roku sa koordinátori projektu rozhodli vyskúšať niečo nové a okrem tradičných partnerov sa pokúsili získať nových. Zaujímavý projekt oslovil aj hodnotiteľov z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorí odporučili jeho schválenie z celkovou dotáciou 60 460 Eur. Vďaka tomu v tomto a v budúcom školskom roku navštívi zdravotnícke zariadenia v Čechách 32 žiakov tretích ročníkov spolu s pedagogickým dozorom. Výber študentov bol veľmi náročný podľa vopred daných kritérií. Rozhodovali študijné výsledky, dochádzka, praktické zručnosti, osobné predpoklady, mimoškolské aktivity… Partnermi projektu sa stala Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola, 5. května, Praha 4,  ktorá zabezpečila odbornú stáž v jednej z najväčších a najmodernejších nemocníc v Strednej Európe vo Fakultnej nemocnici v Praha – Motol  a v Nemocnici na Františku v Prahe.  V Zlíne partnerská zdravotnícka škola zabezpečila odbornú stáž v krajskej nemocnici T. Bati.  Východné Čechy navštívi 6 študentov vďaka partnerskej zdravotníckej škole v Hradci Králové zabezpečujúcej zmluvné pracovisko  vo Fakultnej nemocnici. Okrem týchto študentov sa skupina 6 tretiakov zúčastní stáže u tradičného partnera mimo tohto projektu v Brne – Rajhrade v Dome liečby bolesti s hospicom sv. Josefa. Výber Česka ako jazykovo blízkej krajiny so spoločnou históriou bol podmienený hlavne tým, že ako jediná z krajín potencionálnych partnerov bola schopná zabezpečiť adekvátnu prax pre našich študentov. V Českej republike bolo zákonom zavedené povolanie praktická sestra už minulý rok. Poslanci Národnej rady SR túto zmenu odhlasovali 16. mája 2018 práve po vzore ČR ako reakciu na veľký nedostatok sestier. Kompetencie zdravotníckeho asistenta (doterajší názov študijného odboru na SZŠ) sú totiž v iných krajinách EÚ omnoho nižšie ako v ČR a v SR. Preto im bola ponúkaná stáž napr. v Dánsku, vo Veľkej Británii, v Nemecku či v Taliansku jedine v sociálnych zariadeniach, bez zdravotníckych výkonov. Veríme, že dvojtýždňový pobyt v Česku (začína 3. júna 2018) obohatí našich žiakov nielen o množstvo odborných skúseností, ale aj o spoločenské a kultúrne zážitky, ktoré im zabezpečí naplánovaný sprievodný program. Na záver každej stáže im bude udelený certifikát prijímajúcej organizácie, ktorý potvrdzuje absolvovanie praxe a organizácia im potvrdí certifikát Europass – mobilita. Účastníci sa ním budú môcť preukázať, keď sa budú chcieť uchádzať o zamestnanie nielen na Slovensku, ale aj v ostatných členských krajinách Európskej únie.

Mobilitná aktivita, zahraničné pracovno-študijné stáže prinesú vybraným študentom cenné  praktické skúsenosti a nové vedomosti, ktoré im rozšíria obzory a zdvihnú ich profesionálnu hodnotu na trhu práce. Veríme, že budú vzorne reprezentovať školu a donesú si len pozitívne dojmy a zážitky.